Trapped in twilight-我, 光中 偽中国語版

衝撃衝動我抱君 衝撃我感君的心揺
繰返不変其心
我微笑 君微笑
其作新鮮且柔空間

*君微笑 其唯与我力
 君触 我被囚
 我否離君 絶対

**今我的幸福絶頂期
 我守此
 我不問如何犠牲
 我守此必

否揺余裕的愛 時折出現嫉妬
我驚自身的心毎回
君差出手 我差出手
我再確認其温

*

**

我々常在一緒 其事実持意味
君与意味我的全世界
理由此好 理由其嫌
我々了作規則一緒
又 我々為未来

**

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA